Blog / Czy wiesz, które postępowanie restrukturyzacyjne jest najczęściej i najchętniej wybierane?

Czy wiesz, które postępowanie restrukturyzacyjne jest najczęściej i najchętniej wybierane?

21 lutego 2023

Tym, co często przemawia za wyborem danego postępowania, jest nie tylko indywidualna sytuacja firmy, lecz także ryzyko konieczności ogłoszenia upadłości.


Czy wiesz, które postępowanie restrukturyzacyjne jest najczęściej i najchętniej wybierane?

Postępowanie o zatwierdzenie układu, bo o nim właśnie mowa, umożliwia firmom i przedsiębiorstwom uzyskanie ulgi w spłacie swoich zobowiązań w najmniej inwazyjny sposób. Celem postępowania o zatwierdzenie układu, zwanym także PZU, jest uzgodnienie, a następnie zatwierdzenie przez sąd układu spłaty wierzycieli, który pozwala na redukcję należności i skrócenie czasu spłaty.

W postępowaniu o zatwierdzenie układu jest on zawierany na drodze pozasądowej. Postępowanie to polega na samodzielnym zebraniu głosów wierzycieli, uprawniających dłużnika do zawarcia układu. Suma wierzytelności spornych nie może przekroczyć w tym wypadku 15% sumy wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem.

Dodatkowo PZU pozwala uniknąć postępowania upadłościowego.
W postępowaniu upadłościowym wierzyciele nie mają takiego wpływu na sposób rozwiązania problemów finansowych dłużnika, jak w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu. W rezultacie układ zatwierdzony przez sąd jest często korzystniejszy dla wierzycieli niż wynik postępowania upadłościowego.

Poza tym, postępowanie o zatwierdzenie układu pozwala na zachowanie kontroli nad prowadzonym biznesem. W przypadku postępowania upadłościowego kontrola nad firmą przechodzi w ręce syndyka, co praktycznie uniemożliwia dalszy rozwój firmy. Zaś w przypadku zachowania kontroli nad swoimi działaniami, dłużnik zyskuje większą szansę na przetrwanie w trudnych warunkach i ostateczne rozwiązanie problemów finansowych.

Ponadto jest ono bardziej elastyczne niż postępowanie upadłościowe. Układ może być modyfikowany w razie potrzeby i zmieniany w miarę rozwoju sytuacji finansowej dłużnika.

Jakie zalety ma ten rodzaj postępowania?

  • Jest szybsze, tańsze i najsprawniejsze.
  • Daje zabezpieczenie majątku i działalności dłużnika.
  • Daje możliwość uniknięcia postępowania upadłościowego.
  • Pozwala dłużnikowi na dalsze prowadzenie działalności i utrzymanie dochodów.
  • Zapewnia uzgodnienie wygodnego harmonogramu spłat dla wierzycieli.
  • Zabezpiecza interesy wierzycieli poprzez zatwierdzenie układu przez sąd.

Oprócz postępowania o zatwierdzenie układu dłużnik ma możliwość skorzystania także z innych rodzajów restrukturyzacji. Wśród nich są:

  • Przyspieszone postępowanie układowe — polega na uregulowaniu zobowiązań dłużnika w okresie nie dłuższym niż 2-3 miesiące. Z zasady nie ma on w tym przypadku możliwości zarządzania swoim majątkiem. Sąd rozstrzyga tu sprawę wyłącznie na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku
  • Postępowanie układowe — w tym przypadku dłużnik powinien wskazać, że suma wierzytelności spornych przekracza 15%. Polega ono przede wszystkim na wypracowaniu układu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami. Konieczne jest tu sporządzenie i zatwierdzenie spisu wierzytelności oraz rozpoznanie odpowiedniego wniosku przez sąd restrukturyzacyjny.
  • Postępowanie sanacyjne — to czynności prawne i faktyczne, zmierzające do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika, mające na celu przywrócenie zdolności wykonywania zobowiązań i ochronę przed egzekucją. Postępowanie to może zostać podjęte przez każdego przedsiębiorcę, objętego przepisami prawa restrukturyzacyjnego.

Decydując się na wybrane postępowanie, ważne jest, aby dokładnie zrozumieć zasady i procedury związane z restrukturyzacją, zanim zostanie ono wszczęte. Pamiętaj jednak, że każda sytuacja jest inna i wyjątkowa, a więc wymaga dogłębnej analizy i planu działania.

Nasi specjaliści przeanalizują sytuację Twojej firmy i pomogą Ci podjąć najlepszą dla Ciebie decyzję.
Zadbamy o to, by Twoja firma ponownie wyszła na plus.