Blog / Pierwszeństwo restrukturyzacji przed upadłością

Pierwszeństwo restrukturyzacji przed upadłością

26 kwietnia 2023

Jeśli przedsiębiorca złoży wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, to rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości musi zostać wstrzymane aż do chwili rozpoznania przez sąd wniosku restrukturyzacyjnego


Pierwszeństwo restrukturyzacji przed upadłością

Od 2016 r. przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z dostosowanego do ich sytuacji rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego. Wniosek do sądu o otwarcie takiego postępowania może złożyć przedsiębiorca niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością. W praktyce może się jednak zdarzyć, że w tym samym czasie złożony jest wniosek o upadłość przedsiębiorstwa, np. przez wierzyciela. Przepisy prawa nie zabraniają bowiem wniesienia obu wniosków w jednym czasie, jednak kolejność ich rozpatrzenia jest nieprzypadkowa.

Restrukturyzacja a upadłość - odmienne cele

Na początku należy podkreślić, że cele obu postępowań są odmienne. Ustawa Prawo restrukturyzacyjne wskazuje, że restrukturyzacja przeprowadzana jest, aby uniknąć upadłości firmy. Natomiast postępowanie w ramach upadłości gospodarczej realizowane jest w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo popadło w stan niewypłacalności, z którego nie ma już wyjścia. Jego celem jest przede wszystkim maksymalne zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Z tego względu bardzo ważne jest to, w jaki sposób sąd rozwiązuje sytuację, gdy wpłyną do niego równocześnie oba wnioski.

Prawo uwzględnia możliwość wystąpienia takiego zdarzenia i daje jasną zasadę kolejności rozpoznawania wniosków. W takim przypadku pierwszeństwo przed upadłością otrzymuje restrukturyzacja.

W ustawie Prawo upadłościowe znajduje się informacja, że nie można ogłosić upadłości przedsiębiorcy w czasie, kiedy trwa postępowanie restrukturyzacyjne.

Jeśli w sądzie złożony został w tym samy czasie wniosek o ogłoszenie upadłości i wniosek restrukturyzacyjny, jako pierwszy zostanie rozpatrzony ten drugi. Pierwszeństwo restrukturyzacji wynika z tego, że jej cel traktowany jest jako nadrzędny. A jest nim zapewnienie dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Warto także podkreślić, że zbieg wniosków najczęściej dotyczy postępowania sanacyjnego. To jeden z rodzajów restrukturyzacji, z którego korzystają przedsiębiorcy w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Jego mechanizmy są zbliżone do tych obecnych w postępowaniu upadłościowym.

Wniosek o upadłość i restrukturyzację a stanowisko sądów

Wniosek o upadłość i restrukturyzację składamy do sądu gospodarczego. Informację o tym przekazują sobie nawzajem, a następnie  rozpatrzenie wniosku o ogłoszenie upadłości zostaje przerwane i wstrzymane do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w zakresie wniosku restrukturyzacyjnego. Prawo wyraźnie skłania się ku rozwiązaniu trudnej sytuacji finansowej firmy na drodze układu z wierzycielami. Upadłość przedsiębiorstwa traktuje jako ostateczność, gdy nie ma już możliwości przeprowadzenia działań naprawczych i zabezpieczenia roszczeń wierzycieli.

Jeszcze raz podkreślamy - jeśli przedsiębiorca złoży wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, to rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości, niezależnie na jakim jest etapie, musi zostać wstrzymane aż do chwili rozpoznania przez sąd wniosku restrukturyzacyjnego.

Uratuj swój biznes - skorzystaj ze wsparcia specjalistów

Zachęcamy przedsiębiorców, aby tak szybko nie spisywali swojej firmy na straty - nawet w sytuacji, gdy wierzyciel złożył już wniosek o wszczęcie procesu upadłościowego. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam sprawnie przeanalizować rzeczywistą sytuację firmy, wybrać najwłaściwszy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego oraz obliczyć wierzytelności sporne. Dzięki szybkim i przemyślanym działaniom uratujemy Twoją firmę przed upadłością.