Tarcza finansowa uzupełnieniem dotychczasowych rozwiązań antykryzysowych

2020-05-08 00:00:00| Komentarze:
Z dniem 29 kwietnia 2020 roku w życie weszły regulacje zwane szeroko Tarczą Finansową, za którą stroi Polski Fundusz Rozwoju. Środki finansowe przygotowane na wsparcie zarówno mikro przedsiębiorców, jak i firm z sektora MŚP gwarantować mają wsparcie na niespotykaną dotychczas skalę.

fot. Shutterstock.com

Bezzwrotna subwencja

Formą wsparcia ze strony Polskiego Funduszu Rozwoju jest subwencja, która z założenia ma być w znacznej części bezzwrotna. Istotą subwencji jest wsparcie firm, zatrudniających co najmniej 1 pracownika. Już w tym miejscu zauważyć można, że osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą ze środków Tarczy Finansowej nie będą mogły skorzystać. Swoiste wykluczenie takich osób jest jednym z najpoważniejszych minusów zaproponowanej Tarczy. Osoby takie odprowadzają przecież wszelkie wymagane składki do ZUS, będąc sami pracownikami świadczącymi pracę de facto „na własną rzecz”.

Kto może skorzystać z subwencji?

Podmioty zatrudniające odpowiednio od 1 – 9 pracowników, których obrót w 2019 roku nie przekroczył kwoty 2 mln EUR (mikroprzedsiębiorcy) oraz podmioty zatrudniające do 249 pracowników, których obrót w 2019 roku nie przekroczył kwoty 50 mln EUR (sektor MŚP). Drugą składową umożliwiającą ubieganie się o subwencję w ramach Tarczy Finansowej jest spadek przychodów ze sprzedaży, liczona wg 3 progów – powyżej 25%, 50% lub 75%. W tym miejscu pamiętać należy, że spadek przychodów mierzyć możemy miesiąc do miesiąca (np. kwiecień 2020 do marca 2020) lub rok do roku (np. kwiecień 2020 do kwietnia 2019).

O jaką kwotę można się ubiegać?

Wysokość spadku przychodów ma kluczowe znaczenie dla ustalenia wysokości subwencji, o jaką można się ubiegać. W zależności od w/w progów „wartość” 1 pracownika wyceniona została na kwotę 12.000,00 zł lub jej wielokrotność, tj. 24.000,00 lub 36.000,00 zł. Daną kwotę należy pomnożyć razy ilość pracowników zgłoszonych przez daną firmę do ubezpieczenia społecznego. Istotnym jest, że jako „pracownika” rozumieć należy nie tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale również osoby współpracuje na podstawie innych umów – o ile zostały one zgłoszone do ubezpieczenia społecznego (czyli np. umowy zlecenie).

Zasady umarzania subwencji

Jedną z najistotniejszych cech subwencji jest jej bezzwrotność na poziomie 75%. Jeśli przedsiębiorca, który otrzyma subwencję przez okres kolejnych 12 miesięcy będzie dalej prowadził działalność gospodarczą (nie zamknie jej, ani nie zawiesi) oraz utrzyma poziom ilości osób zatrudnionych w tym okresie na poziomie wskazanym we wniosku o przyznanie subwencji, wówczas 75% przyznanej kwoty zostanie umorzone, a pozostała wartość 25% subwencji będzie musiała zostać zwrócona. Zwrot wspomnianych 25% rozłożony zostanie na 24 raty płatne począwszy od 13 miesiąca po przyznaniu subwencji. W wielkim uproszczeniu stwierdzić można, że 25% wartości przyznanej subwencji, konieczny będzie po 1 roku od dnia jej przyznania i rozłożony na kolejne 2 lata. Finalnie przedsiębiorstwa dokona zwrotu po 3 latach po przyznaniu mu subwencji.

Uproszczona procedura składania wniosków

Przedsiębiorcy, którzy już zdążyli zawnioskować o subwencję chwalą sobie zaprezentowane wyżej rozwiązania. Procedura składania wniosków została maksymalnie uproszczona, a ich rozpatrywanie zautomatyzowano. W większości przypadków, firmy wnioskujące o przyznanie subwencji otrzymują decyzję o jej przyznaniu nawet następnego dnia roboczego po jego złożeniu. Sam Polski Fundusz Rozwoju chwali się w mediach społecznościowych tym, że na dzień 06 maja 2020 roku dokonał już wypłaty subwencji o łącznej wartości blisko 8 mld złotych na rzecz ponad 37.000 przedsiębiorców.